www.couragebuhsab.se
HemEtik & MiljöArbeta hos ossKontaktLänkar
 
Etik & Miljö

Etiska principer och miljö


Företaget arbetar efter de etiska principer som finns uttryckta i FN's konvention om de mänskliga rättigheterna och FN's konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Alla medarbetare ska ha läst igenom båda dessa konventioner och kommer även att få utbildning om tillämpning av konventionerna. Fokus kommer att ligga på varje persons okränkbarhet och rätt till bästa möjliga hälsa. Varje medarbetare ska sträva efter att fördjupa sin förståelse av hur livsstilen kan påverka både hälsa och miljö.


Vi arbetar efter principerna: klokhet, rättvisa, måttlighet och uthållighet

Vi vill särskilt lyfta fram fem viktiga förhållningssätt som alla medarbetare ska känna till:

·        Hälsofrämjande arbetssätt och normalisering: Verksamheten ska genomsyras av ett hälsofrämjande arbetssätt. Samarbetet med föräldrarna och det personliga mötet är en nödvändig förutsättning för samtal och medvetandegörande kring hälsa, utveckling och lärande. All form av intervention och behandling ska sträva mot normalisering.

·        Helhetsperspektiv: Barn och ungdomar lever i flera olika sociala miljöer varav de tre viktigaste är familjen, förskola/skola och kompisar. En del barn, ungdomar och familjer har svårigheter. Bedömning, utredning och behandling ska utgå från ett helhetsperspektiv (pedagogiskt, psykologiskt, medicinsk och socialt). Samordning av resurser vid utredning och stöd är möjligt genom samverkan med flera olika myndigheter (socialtjänst, skola, LSS, landsting m.fl.), andra organisationer och föreningar.

·        Interdisciplinärt samarbete och rätt kompetens: Personer med olika kompetenser behöver arbeta i team för att komplettera varandra (sköterska, läkare, psykolog, socionom, pedagog m.fl.). Samarbete är naturligt och normalt samt bidrar till medvetandegörande vid hälsofrämjande arbete, utredningar och behandling.

·        ”Hälsotermometer”, forskning och utveckling: Sammanställningar av hälsa och olycksfall i förskola/skola är nödvändiga för kvalitetssäkring, uppföljning och metodutveckling av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. En del av vinsten ska gå till forskning och utveckling för att förbättra folkhälsa och arbetssätt både utifrån kund- och samhällsperspektiv.

·        Miljö, arbetsmiljö och ekonomi: Företaget ska verka för medvetenhet kring miljöfrågor i natur och samhälle. Det ska i samarbete med förskola/skola verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö som främjar hälsa, utveckling och lärande. På detta sätt skapas förutsättningar för en hållbar samhällsekonomi. För att uppfylla kraven för miljöcertifiering enligt ISO 14001 ska samtliga medarbetare återkommande fortbilda sig i miljöfrågor.

HemEtik & MiljöArbeta hos ossKontaktLänkar